26 nov. 2010

Eftermiddags-Kaffe. Afternoon Coffee (Kaffe trans. coffee in swedish...)

Fassett alltså. Jag har varit på ett föredrag med bildvisning och han är sådär fantastisk som jag hoppades. Kaffe är en slags barndomshjälte för mig, mamma upptäckte honom och lånade hem hans fantastiskt inspirerande böcker, men efter ett tag fick jag ordna det själv, Kaffe Fassett och Thor Heyerdahl blev det då. :o)
Föredraget var på Silkeborg museum här i DK. Utställningen skulle öppna om två dagar så den var inte färdig.
Fassett that is. I have been to a lecture with slides, and he really is as fantastic as I hoped. Kaffe is sort of a childhood hero for me, my mum discovered him and loaned his incredibly inspiring books from the library, but after a while I had to sort it out my self, Kaffe Fasset and Thor Heyerdahl is what I got then. :o)
The lecture was held at Silkeborg museum, DK. The exhibition should open in two days so it wasn't finished yet.

Det var toppen att äntligen få se hans verk i verkligheten, de svarade mot alla förväntningar, och mer. 
It was great to finally see his work for real and they responded to all expectations, and more. 


 Jag återkom senare för att titta på den färdiga utställningen.
Kaffe Fassets verk är otroligt inspirerande, och det var en njutning att lyssna på hans föredrag om hur han tänker och arbetar, väldigt spännande och bekräftande att få uppleva.
I later returned to see the finished exhibition. 
Kaffe Fassetts work are truly inspiring and it was a treat to listen to his lecture about how he thinks and work, very interesting and confirming.

Hej Kaffe.
Hello Kaffe.
Hej Petra.
Hello Petra.Nu med två träd. Now with two trees.

Lite spartansk men ooouh så tjusigt, man kan börja ana hur det kommer att arta sig :oD
A bit austere but oooh so fancy, one can begin to imagine how it will shape up: oD

Bakgrunden är färdig, nu ska de olika delarna av utställningen upp. 
(Hjälp, vad sysslar jag med egentligen, hjälp!!!) 
Nädå, det är faktiskt inte så farligt, jag känner mig relativt lugn än så länge. Jag har tagit bort målarpapp och fyllt i detaljer, nästa grej blir att ställa fram de olika dräkterna och pö om pö att sätta upp texter och bilder efterhand som det blir färdigt. 
Tyvärr har det gått lite trögt med sponsringen av reda pengar men det ger samtidigt en viss kreativ frihet. 
The background is finished, let the various elements of the exhibition up.
(Help, what am I doing , help!)
No, it's actually not that bad, I feel relatively calm so far. I have removed the cardboard and filled in the details, the next thing will be to set up the costumes and little by little putting up texts and photos, and gradually it will be finished.
Unfortunately, it has been a bit slow with the sponsorship of cash but it also provides a certain amount of creative freedom.

20 nov. 2010

Vad jag gör resten av dagen, när jag inte är i praktik...


Smal tubhalsduk av tjockt, olivgrönt garn, så tjockt att den nästan kan stå av sig själv vilket ger goda stylingmöjligheter.
Narrow tube scarf made ​​of thick, olive green yarn, so thick that it almost can stand by itself, which provides good styling possibilities.
Längre tubhalsduk som kan svepas om halsen när det blåser kallt.
Longer tube scarf that can be wrapped around your neck when the wind blows cold.
Jag försöker vara flitig...jag och en god vän ska delta i en julmarknad och då är det trevligt om man har sjyssta grejer att sälja och visa upp. Jag hoppas att jag säljer nog för att täcka bensin och deltagaravgift, annars ser jag det ändå som ett finfint tillfälle att visa upp vad jag kan. Det är väldigt spännande att öva sig i den framtida livsstil som jag har förväntningar om att leva, som ett lapptäcke av eget hantverk (modernt och historiskt), olika projekt, egna och andras (förhoppningsvis att bygga utställningar bl.a), att bli inhyrd för att utveckla grejer åt andra och ev.meningsfyllt deltidsarbete...Nu fylls dagarna av praktik och produktion, jag har bl.a fördjupat mig i tubhalsdukar av olika omfång och vidd, samt en massa pulsvärmare i snygga färger och design, och promenader för själslig vederkvickelse för det är också viktigt. 
I try to be diligent ... I and a good friend shall participate in a Christmas market and then it's nice if one have plenty of great stuff to sell and display. I hope I sell enough to cover petrol and the entry fee, _ nevertheless it is a fine opportunity to show what I can. It's very exciting to practice the future lifestyle that I have expectations to live, as a patchwork of my craft (contemporary and historical), various projects, my own and others (hopefully to build exhibitions among others,), to be hired to develop stuff for others and _ work ... Now my days are filled with internship and production. I have among others, made tubular scarves of different size and width, and a lot of wrist warmers in great colors and designs, and walks for spiritual refreshment, for it is also important.

Nu med träd!


1:a trädet, halvfärdigt. Ett extra lager ska på för att skapa djup
The first tree, half done. An additional layer is needed to create depth

Åh vad jag är självfet just nu! Det blir precis så bra som jag tänkt mig! Det är verkligen skönt att ha mer erfarenhet av att leva, jag vet vad jag kan och litar på mig själv och mina förmågor :o) 
Oh how "self cool"I feel right now! It gets just as good as I expected! It's really nice to have more experience of life, I know what I can and trust myself and my abilities: o)

18 nov. 2010

Väggen!!!

Väggen som den en gång såg ut, inte så upphetsande...
The wall as it once looked like, not that exciting ...
Jag har börjat måla väggen där utställningen om järnålderskläder ska föregå. Det sker med sponsrad färg, i vacker himmelsblå, eftersom min budget är på 0 kr. En del av uppgiften är att skaffa material och det känns ganska rimligt även om det är jobbigt att inte riktigt veta vad man har att röra sig med. 
Det är säkert jättenyttigt inför framtiden att träna sig i att vara öppen, tänka utanför ramarna och komma på kreativa lösningar, att trolla med knäna. Just nu ser jag det som en utmaning men jag kan tänka mig att det lätt blir tjatigt eftersom jag egentligen helst hade velat koncentrera mig enbart på själva utställningsskapandet. 
Jag tror att jag kan fixa en sjysst utställning för ett par tusen, hade jag haft flera tusen så hade skyltar och annat kunnat utföras av en proffesionell skyltmakare men nu så kommer jag att tillverka dem själv och hoppas att de håller sig snygga och dugliga i ett par tre år.
Det är bra att museet redan har så mycket fint material som jag kan använda mig av. Jag presenterar samma föremål som innan bara på ett nytt och mycket bättre sätt, dessutom tillför jag viktiga delar som helt saknades. Hade jag haft mer pengar så hade jag köpt in en massa vapen och låtit tillverka en supersnygg järnålderssköld, det fattas men hade tillfört så mycket, vilken grej det hade varit, mums!! Oavsett kommer det att bli fint som glass.
I've started painting the wall where the exhibition of Iron Age clothing will precede. It is sponsored paint, in a beautiful sky blue, since my budget is 0 kronas. Part of the task is to obtain material and it seems quite reasonable although it's difficult not really knowing what you have to spend.
It is certainly very useful for the future to practice to be open, think outside the box and come up with creative solutions . Right now, I see it as a challenge but I can imagine it easily becomes tedious because I really would have preferred to concentrate solely on the exhibition creation.
I think I can get a gorgeous exhibition of a couple of thousand kronas If I had had several thousands then I'd have had signs and other things done by a professional sign maker but now I will make them myself and hope that they keep neat and working for two to three years.
It is great that the museum already has so much fine material that I can use. I present the same objects as before just in a new and much better way. I also add some important elements that were missing entirely. Had I had more money I would have bought a lot of weapons and let someone produce a super stylish Iron Age shield it's missing but wouI'd have contributed so much, what a thing it would have been, yum! Regardless, the exhibition will be as fine as ice cream.
Nu börjar det hända grejer, himmelsblå it is!
Now it starts to happen things, sky blue it is!

27 okt. 2010

I praktik i Hvolris jernalderlandsby.

Under min pågående praktik har jag jobbat lite med att sätta upp och väva på en upprättstående vävstol, även kallad varptyngd väv eller Oppstadgogn. De erfarenheter jag gjort mig har jag delat med mig av till de frivilliga i Hvolris jernalderlandsby, Hvolris venner, under två vävdagar. 
Jag håller även på att utarbeta en manual till Hvolris venner, dels utifrån mina egna erfarenheter, dels utifrån "Kirkes väv", en bok av Karen-Hanne Stærmose Nielsen. Boken är verkligen utmärkt på många sätt och jag rekommenderar den till alla som vill veta mer om ämnet. Den ger en bred och grundläggande bild av stora delar av processen(nästan allt). Manualen är tänkt som ett komplement till boken.
In my current training, I have worked a bit with setting up and weaving on an upright loom, also called warp weighted loom or Oppstadgogn. The experience I have made, I have shared with the volunteers in Hvolris jernalderlandsby, Hvolris venner during two weaving days.
I'm also preparing a manual for Hvolris venner partly from my own experience, partly from "Kirkes väv" (Kirke's loom/weav) a book by Karen Stærmose Hanne Nielsen. The book is really excellent in many ways and I would recommend it to anyone who wants to know more about the subject. It provides a broad and thorough idea of major parts of the process (almost everything). The manual is intended as a supplement to the book.
Min vägg, rensad från oviktigheter och redo för den stora förvandlingen.
My wall, with unimportant units removed, and ready for the big transformation.
Det mesta av tiden använder jag på att planera/bygga/göra en utställning. Jag har fått, eller tagit över kanske stämmer bättre, en hel vägg inne i den permanenta utställningen. Väggen var lite glömd och hade inget tydligt syfte men där stog uppställt några enkla skyltdockor med jättefina rekonstruerade järnålderskläder, en järnåldersplog, tidningsurklipp och gamla foton av oviss relevans. 
Väggen innan.
The wall before.
I Danmark har man hittat en massa kläder från järnåldern, hela kläder, inte bara fragment utan hela klädesplagg. Det tycker jag är coolt men de flesta danskar verkar inte känna till det och kan då heller inte vara stolta över det. Min tanke är att presentera ett urval av de danska och nordvästtyska (som förr var danskt) klädfynden. 
Jag utgår kallt från att besökare i landet är intresserade av vad som är unikt och speciellt och jag kommer att presentera det med den stolthet som jag tycker att det förtjänar. 
Naturligtvis är en vägg långt ifrån nog, jag hade kunnat göra en utställning som fyllde hela det lilla museet, så mycket spännande info finns det att dela med sig av. Men alltså, museet är inte så stort och jag är begränsad av tid  och pengar. Kanske får jag möjlighet att göra min drömutställning någon gång i framtiden, ja det är klart att jag får, eller en annan drömutställning!
Most of the time I use to plan / build / make an exhibition. I have been given, or taken over is perhaps more accurate, an entire wall inside the permanent exhibition. The wall was a bit forgotten and had no clear purpose but there was standing some simple mannequins with  really nice reconstructed Iron Age clothing, an Iron Age plow, newspaper clippings and old photos of uncertain relevance.
Denmark has found a lot of clothes from the Iron Age , entire clothes, not just fragments, but the whole garment. I think this is cool but most Danes do not seem to know about it and can therefore not be proud of it. My idea is to present a selection of Danish and northwest German (that used to be part of Denmark ) clothing finds.
I assume that the visitors is interested in what is unique and special and I will present it in a manner of pride that I feel it deserves.
Of course, one wall is far from enough, I could have done a show that filled the whole of the little museum, there is so much exciting information to share. But the museum is not very big and I'm limited by time and money. Maybe I'll get the opportunity to make my dream exhibition sometime in the future, yes of course I'll get to do that, or another dream show!
For a link to the museum where I'm doing my internship, see link above. :o)

På min praktik tog jag även upp en diskussion om hur man väljer att presentera sig, vad man lägger fokus på och vad besökaren ser, vilket är en viktig del av mitt yrke som textilförmedlare/utställningsmakare och hantverkare.
Till exempel tog jag upp att gången in till den arkeologiska utställningen (och senare även min textila utställning) var lätt att missa eftersom den var fylld med ställningar med turistinformation och delar av butiksinredningen, och att den ena dörren in till utställningen alltid var stängd. Varför inte öppna båda dörrarna så att man kan se in till utställningen? Små men väldigt viktiga detaljer som tillsammans påverkar besökarens upplevelse. Det bidrog till att personal och frivilliga började se sig om i caféet och butiken med nya ögon, och bara inom några veckor började det lilla museet att förvandlas.
Ibland hjälper det att någon utifrån kollar på grejerna.

In my training I also took up a discussion of how one chooses to present themselves, what you put focus on and what the visitor sees, which is an important part of my work as a textile intermediary / exhibition maker and artisan.
For example, I brought up that the path into the archaeological exhibition (and later also my textile exhibition) was easy to miss because it was filled with racks with tourist information and parts of the store interior, and that one of the doors to the exhibition was always closed. Why not open both doors so that one can see into the exhibition? Small but very important details that work together to influence the visitor experience. This contributed to staff and volunteers began to look around the cafe and shop with new eyes, and within a few weeks the little museum started to be transformed.
Sometimes it helps when someone from outside starts looking at things.
Före.
Before.
Efter.
After.


20 maj 2010

We need results!

Jag har jobbat med applikation och intarsiabroderi till ett examensprojekt i skolan, mitt projekt handlade om att ta fram inspirationsmaterial till en kurs. Vi behövde inte ha färdiga "produkter", som det heter på min utbildning, men jag kände att jag behövde avslut + att jag kan använda pungarna på evenemang om jag känner för det.
De är inga kopior av något som helst, det finns väldigt lite bevarade exemplar från medeltiden men teknikerna var vanliga, det vet man från bevarade bouppteckningar, handelsavtal mm och jag har jobbat så att de ska passa stilmässigt, så jag lät inspirationen flöda! ^_^

I have worked with appliqué embroidery and intarsia embroidery to a exam school project, my project focused on developing inspirational material for a course. We did not have to make "finished products," as it is called in my education, but I felt a need to finish + I can use the pouches at events if I feel like it.
They are no replicas of any kind, there is very little preserved items of this type from the Middle Ages, but the techniques were common, it is known from surviving inventories, trade agreements, etc. and I have worked so that they fit stylistically, and so I let the inspiration flow! ^ _ ^

Röd med vapensköld, intarsiabroderi. Inspirerad av en engelsk pung daterad till 1280.
Gul med blomrosett, applikation kombinerat med nedlagd söm, metalltråd. Rosetten är inspirerad av medeltida kalkmålningar i kyrkor och en medeltida golvplatta på Kulturen i Lund.
Limegrön med rött motiv, intarsiabroderi kombinerat med nedlagd söm, metalltråd. Motivet är inspirerat av en annan medeltida golvplatta på Kulturen i Lund samt medeltida täcken från Sverige och Finland, ca. 12-1500tal.
Red with Coat of Arms, intarsia embroidery . Inspired by an English purse dating to 1280.
Yellow with floral rosette, application combined with a metal wired thread. The rosette is inspired by medieval frescoes in churches and a medieval floor tile at Kulturen in Lund.
Lime green with red motifs, intarsia embroidery combined with a metal wired thread. Inspired by another medieval floor tile at Kulturen in Lund and medieval duvets from Sweden and Finland, ca. 12th - 15th century.

5 maj 2010

30 apr. 2010

Ibland känner man för lite hårdslöjd! Sometimes one feels like doing some hard sloyd!


Då tar man fram sina väl undanstoppade verktyg, tex. den lilla yxan och sätter upp verkstad i hörnet med bra ljus.
Then one takes out the well tucked away tools, eg. the small ax and set up workshop in the corner with the good light.


14st naturvuxna krokar, varav tre i form av Frej.
14 pcs of naturally grown hooks, three of which in the form of Frey.


Det gäller att hålla det enkelt, enhandstving och drillborr och en plankebit så man inte borrar i pallen.
It is all about keeping it simple, one-hand clamp, a drill, and a piece of plank so you wont drill in the stool.


Provexemplar på möjlig örhängesdisplay till museibutik.
Test of possible earring display to the museum store.

29 apr. 2010

We need results!


Jahaa! Ska man ha gjort färdigt alla terminens skoluppgifter och lämnat in dem innan man kan få examensuppgiften!? Jaja, men då sätter vi väl igång då. Det blev en studie i Munkabälte, fast på ett lite nytt sätt, inga mormoraktiga dukar här inte!
Oh! Should I have completed all the semester school assignments and submitted them before I can get the exam assignment!? Well , let's get started then. It was a study in Munkabälte (swedish name of aweaving technique...) , though in a slightly new way, no grandmother tablecloths here!


Det lilla provet i mohairgarn kunde nästan nå runt min modellgubbe och fick därför illustrera min idé att man kan använda munkabälte till mysiga sjalar.
The small sample in mohair yarn could almost reach around my model man and therefore got to illustrate my idea that one can use the technique of Munkabälte for cozy scarves.


Eller så kan man anspela på Big Knit-trenden med lite Big Weave och jobba med tjockt ullgarn.
Or one could allude to the Big Knit-trend with a little Big Weave and work with thick wool yarn.

Result I say!!!

Javisst. Såhär blev min blodfrossa!
Min ofärdiga tolkning av en Hedeby/Birkaklänning. Birkadelarna i siden fattas...

29 mars 2010

Familjestolt :o)

Japp, denna gången över min pappa. Vill man se på fint måleri i påsk (2-11 april) så passa på här i mitt barndomshem, nr.2. Eller strax efter påsk i Malmö på Galerie Holm (10-25 april).
 

24 mars 2010

Motsatsen till broderat blod?

Idag berättade jag för en av mina medstuderande att jag skrattade som bara den när jag läste på hennes blogg om vad hon valt att göra i det här projektet, det totalt motsatta av det jag lagt upp på min! Jag broderar blod och krig (fast det kommer lite kärlek och sånt också sen) och hon frossar i tyll, blommor och bröllopsklänningar! Förra året under ett maskinbroderiprojekt hade jag hittat jättetjusig pärlemorskimrande tråd, då kom hon fram till mig och sa nåt om att det passade nog jättefint till änglar och älvor, men jag bara "Jaee... jag tänkte brodera dödskallar"! Men det är bra med min klass, jag känner verkligen att jag gillar alla i den (just för att vi är så olika kanske) och att vi respekterar varandras uttryck och idéer. det är såå viktigt! Men jag önskar kanske att det var mindre uppdelat i grupper och att alla verkligen pratade med alla, typ heeela tiden :o)

Förövrigt så är jag färdig med en flera år gammal skuld...
 Javisst har jag satt igång med årets nålbindande men det går långsamt!! På utbildningen kör vi fortsatt på med projekt efter projekt och det är svårt att ta ledigt och tänka -Nu ska jag vila mig och göra något icke skolrelaterat! Kanske för att skolgrejorna också är kul... men jag övar mig på det och de här tjusiga strumporna är alltså resultatet av mina ansträngningar och jag kan nu stryka den här skulden från min att-göra-lista. Nu är där bara sjutusensjuttiosju punkter kvar att jobba på!

23 mars 2010

Blodet sprutar!Ja inte riktigt blod som tur är men väl silke som ska likna blodsplatter!! Provar lite olika idéer, började med merceriserad bomull som kedjestygn men har nu närmat mig det historiska med silketråd och klyvsöm. Ja, äkta material kan man lita på, det blir bara så vackert, vilken lyster! Angående sidenapplikationen så har jag också närmat mig det historiska, varför klydda med vliseline och skit när man kan hålla det enkelt? Rita ut formen spegelvänt på sidentyget, klipp ut med sömsmån, placera ut på underlag med blyertslinjerna neråt, nåla fast, vik in sömsmånen, sy fast med pyttestygn längs med kanten och Voila! Det blir bara så bra! Nålhålen kan man dra lite över med nageln så att de inte syns... Superenkelt!

7 mars 2010

Euravantar. Eura mittens. :o)

 
  
Detta är min tolkning av Eura-vanten. Som originalet är de gjorda av ullgarn växtfärgat rött, gult och blått. Väldigt cirkus. :)
This is my interpretation of the Eura mitten. As the original they are made of woolyarn, plantdyed in red, yellow and blue. Very cirkus like. :)
In the link above you can find more info about the interesting find, text in finnish language.