28 maj 2014

Vikingaväskor, väskbyglar. Viking bags, yokes/bracket/mounting for bags.


Fördelarna med att jobba både med trä och textil är många, de två går hand i hand och just nu jobbar jag med ett projekt där de två kombineras på ett extra tydligt sätt, jag gör väskbyglar till vikingatida väskor.
*
The advantages of working with both wood and textiles are many, the two techniques go hand in hand. Right now I'm working with a project that combines them in a very clear way, I'm making wooden yokes for viking age bags.
Bland annat jobbar jag med den här enkla modellen från Viborgtrakten i Danmark. 
Fotot är taget på Viborg Stiftsmuseum, besök det gärna där finns en massa spännande, mest känd i deras samlingar är nog Viborgskjortan. :o)
*
 Among other things, I work with this simple model from Viborg region of Denmark.
The photo was taken at the Viborg Stiftsmuseum, visit it if you can, there are a lot of interesting things. The best known artefact in their collection is probably the Viborg shirt. : o)
Jag har länge saknat min täljhäst, som förvarats på annan ort, men nu hade jag äntligen plats nog att sätta upp den. Jag har gjort den själv, till och med den smidda järnpinnen till vipparmen.
*
I have long missed my shaving horse, that has been stored elsewhere, but now I finally had room enough to put it up. I made ​​it myself, even the wrought iron stick for the rocker arm.
Jag njuter verkligen av att jobba med handverktyg, såg, yxa och kniv. Det är en fröjd.
*
 I really enjoy working with hand tools, saw, ax and knife. It is a delight.
Denna väskan har Viborgbyglar och Viborgsömmar men är i formen inspirerad av den lilla Gokstadväskan.
*
This bag has Viborg yokes and some Viborg stitching, but the shape is inspired by the little Gokstad bag.

27 maj 2014

Jubileumsutstilling. Eiker vevklubb 30 år. Anniversary exhibition. Eiker weaving club 30 years.

Eiker vevklubb firar 30 års jubileum.
 På Fossesholm Herregård i Vestfossen, i anslutning till klubbens lokaler kan man nu beundra en del av allt det fina som klubbens medlemmar gjort genom åren.
*
 Eiker weaving club celebrates its 30th anniversary. On Fossesholm Herregård in Vestfossen, Norway, adjacent to the club's premises, one can now admire some of all the fine things that the club members have made ​​over the years.
Under alla dessa år av gemensam vävglädje och skaparkraft så har de aldrig haft en utställning och visat upp sina verk, förrän nu.
*
 During all these years of shared weaving joy and creativity, they have never had an exhibition to present their work, until now.
Alla utställda föremål är gjorda av klubbens medlemmar och i privat ägo. 
Vissa är gjorda som enskilda projekt andra som gemensamma.
*
 All exhibited objects are made by club members and privately owned.
Some are made as individual projects others as joint projects.

Vissa verk är nya, andra är gamla. Några med spår av kärleksfullt bruk, t.ex. den blå pläden med hål i, uppklippt av väverskans son, när han var liten för länge sen. Alla vävnader har en historia och det ska jag försöka förmedla genom utställningens utformning.
*
Some works are new, others are old. Some traces of loving use, such as the blue blanket with holes, cut open by the weaver's son when he was a little boy, many years ago. Every textile has a story and I will try to tell this through the exhibition design.
På Fossesholm Herregård i Vestfossen, i anslutning till klubbens lokaler kan man beundra allt det fina. Vernissagen sammanfaller med Fossesholms säsongsstart den 1 juni 2014, kl.12-16.
Därefter är den öppen när vävklubben är öppen, sommaren ut; onsdagkvällar från ca. 18.30, eller när det är folk i klubben, särskilt på helgerna. Vi sätter ut en skylt på gårdsplatsen.
Obs! Klubben är full, inga nya medlemmar får plats och alla utställda föremål är i privat ägo. :o)
*
At Fossesholm Herregård in Vestfossen, Norway, adjacent to the club's premises, one can admire all the fine things. The opening coincides with Fossesholm's seasonal start, June 1, 2014, 12 am-16 am.
 Thereafter it is open when the weaving club is open, the summer out; Wednesday evenings from approx. 18:30, or when there are people in the club, especially in weekends, we put out a sign in the courtyard .
Note The club is full, there isn't room for any new members and all the exhibited objects are privately owned and not for sale. : o)