4 nov. 2013

Återskapande av historisk nålbindning- Oslovanten (12-1300tal). Recreating historic needlebinding- the Oslo mitten (13th-14th century).

I somras slog mig tanken att jag sällan nålbinder efter historiska fynd, förutom Euravantarna som jag gjort några gånger + olika tolkningar i andra färger. 
Jag undervisar i, och håller föredrag om nålbindning och har letat upp information och bilder på nålbundna fynd för att kunna berätta så mycket som möjligt om vad som finns, men sällan nålbinder jag efter det jag vet. Kanske har jag varit så van vid att hitta på själv innan jag började få reda på mer om de historiska fynden, att jag bara fortsatt i samma spår? 

Jag bestämde mig för att börja nålbinda efter historiska fynd, att kopiera, dvs. att komma så nära originalet som möjligt. Jag kommer såklart att fortsätta nålbinda annat också men jag hoppas att lite kopierande kan bli inspirerande i förhållande till det jag benämner som historisk nålbindning, dvs. saker som kan fungera inom reenactment av olika perioder.
English text in the end...

Jag satte igång! Mitt första val föll på Oslovanten som är gjord med Oslostygnet, som är namngett efter vanten. 
Den information jag fått fram om Oslovanten ger en lite osäker datering som hamnar på 12-1300tal, men de böcker där den nämnts har varit ganska gamla, jag vet inte om det gjorts någon C14-datering. 
Jag hade en bild på vanten, jag visste vilket stygn som använts men frågor uppstog ändå: bilden jag hade var svartvit, vilken färg hade vanten, och var det samma färg som den hade haft när den en gång var ny? På bilden såg den ut att vara gjord av naturligt grått garn. Den är sliten, ett stort hål på insidan av handen mot tummen. Vanten är ganska tätt bunden och den ser ut att ha blivit lite filtad i övre delen. Kvaliteten på garn, val av stygntäthet och slitage indikerar att det kan ha varit en arbetsvante, eller i alla fall en vante som skulle tåla arbete, ingen finvante. 
Vilken tjocklek hade garnet, var det 1-, 2- eller 3-trådigt, eller innehöll det ännu fler trådar? Jag tittade noga på bilden och jämförde med olika sorters garner och kom fram till att ett 2-trådigt garn på ungefär 110m/100gr kunde stämma med det jag såg på bilden, det såg även ut att stämma i fluffighet/utfyllnad mellan stygnen. Jag valde att jobba med ett garn av grå ull, så som det såg ut på bilden. 
Original.
Min tolkning.

När man nålbinder med Oslostygnet för att göra Oslovanten så drar man åt öglan runt nålen istället för runt tummen, annars blir det väldigt löst bundet, inte slitstarkt nog för en vante som ska tåla att arbetas i, så jag drog åt garnet runt min nål. Det tar väldigt lång tid jämfört med att dra åt runt tummen, varven blir låga, bara några millimeter, men det blir så vackert, tätt och jämnt. 

Min nål verkar vara lite smalare än den nål som använts till originalet, mina varv är lägre men jag är väldigt nöjd med resultatet. Det gick åt mycket garn till ett par vantar eftersom de är så tätt bundna, och de blev ganska tunga. De tog även mycket längre tid att binda, ca.4ggr längre än de vantar jag brukar nålbinda i Mammenstygn, 100m/100gr ullgarn.
Nästa projekt är ett par isländska vantar daterade till 900-talet.

Last summer, the thought struck me that I rarely needlebind after historic finds besides the Eura mittens that I've made a few times + different interpretations in other colors.
I teach, and give lectures on needlebinding and have been researching and found information and pictures of needlebound findings in order to tell as much as possible about what there is, but rarely do I needlebind after what I know. Maybe I've been so used to make up what I do, before I began to learn more about the historical finds, that I just continued on the same track?
I decided to start needlebind after historic finds, to copy, to get as close to the original as possible. I will of course continue to needlebind other things too but I hope that some copying will be inspiring in relation to what I term as historical needlebinding, ie. things that can work within the reenactment of various periods.

I started! My first choice fell on the Oslo mitten that is made with the Oslo stitch, which is named after the mitten.
The information I have about the Oslo mitten provide a bit uncertain dating, propably 13th- 14th century, but those books where it has been mentioned have been quite old, I dont know if there's been made ​​any C14 dating.
I had a picture of the glove and I knew the stitch that was used, but questions appeared: the picture I had was black and white, what color was the mitten, and was it the same color as it had once it was new? In the picture it looked to be made of natural gray yarn. It is worn, a big hole on the inside of the hand near the thumb. The mittens are quite tightly bound and it appears to have become a little felted in the upper part. The quality of the yarn, the choice of stitch density and wear, indicate that it may have been a work mitten, or at least a mitten that would withstand work, no fancy mitten.
What thickness were the yarn, was it 1 -, 2 - or 3-ply, or did it contain even more threads? I looked carefully at the picture and compared with different types of yarns and concluded that a 2-ply yarn of about 110m/100gr could be right with what I saw in the picture, it even looked to match the fluffiness/filling between the stitches. I chose to work with a yarn of gray wool, as it looked like in the picture.


When one needlebinds with the Oslo stitch to make the Oslo mitten one has to tighten the loop around the needle instead of around the thumb, otherwise it will be very loosely bound, not durable enough for a mitten that can withstand being worked in, so I pulled the yarn around my needle. It takes a very long time compared to when you tighten around your thumb, the turns/rounds are low, only a few millimeters, but it is so beautiful, dense and even.

My needle seems to be a bit narrower than the needle used for the original, my turns/rounds are lower but I'm very happy with the result. I used a lot of yarn for a pair of mittens because they are so tightly bound and they became quite heavy. They also took much longer time to bind, ca.4 times longer than the gloves I usually needlebind, in Mammen stitch, 100m/100gr woolyarn.
The next project is a pair of Icelandic mittens dated to the 900s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar